Zástupca starostu obce

 

Zástupca starostu obce

Ing. Stanislav Fertaľ
Mošurov 40, 082 67

 

Kompetencie zástupcu starostu obce

1. Počas neprítomnosti a nespôsobilosti na výkon funkcie starostu obce:

- vykonáva bežné úkony súvisiace s chodom obce, nesmie zasahovať do výlučnej pôsobnosti starostu podľa § 13, ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- rozhoduje vo veciach, na ktoré bolo starostom obce vydané osobitné splnomocnenie, a to aj nad rámec činností uvedených ustanovení v tomto prevedení, pokiaľ to nie je v rozpore s platnou právnou úpravou,
- zastupuje starostu obce počas jeho neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie v plnom rozsahu,
- neprítomnosťou starostu obce sa rozumie plánovaná, resp. neplánovaná dovolenka, služobná cesta,
- v prípade nespôsobilosti starostu na výkon funkcie sa zástupca starostu ujíma zastupovaním starostu od momentu, kedy sa o nespôsobilosti starostu vykonávať svoju funkciu dozvedel. Za nespôsobilosť vykonávať funkciu starostu sa považuje najmä choroba, úraz alebo iné okolnosti, ktoré znemožňujú starostovi vykonávať jeho funkciu. Zastupovanie starostu sa končí dňom, kedy starosta opäť začne preukázateľne vykonávať svoju funkciu.

 

2. Počas prítomnosti starostu obce:

- organizuje prípravu podkladov na rokovanie obecného zastupiteľstva
- spracováva návrh uznesení pre zasadnutie obecného zastupiteľstva
- podpisuje dovolenku starostovi obce, cestovné príkazy a platové dekréty starostu obce

 

 

 

 

Ing. Ondrej Chlebuš
                                                                                                   starosta obce