Profil verejného obstarávateľa

Identifikacné údaje verejného obstarávatela
 
 
Názov verejného obstarávatela:         OBEC MOŠUROV
 
Sídlo:                                                         Obecný úrad Mošurov,
 
Mošurov 15, 082 67 Mošurov
 
ICO:                                                           00690562
 
DIC:                                                           2020732538
 
Štatutárny zástupca obce:                    Ing. Ondrej Chlebuš
 
Tel.:                                                           051 / 4595288
 
E - mail:                                                    mosurov@gmail.com