Úradná tabuľa
NázovDátum vyveseniaDátum zveseniaPopisDokument
Záverečný účet Obce Mošurov24.02.202217.03.2022a365b_ZAVERECNY UCET OBCE - 2021.pdf
Výzva na vykonanie výrubu/oklesenia stromov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VN/VVN vedení formou verejnej vyhlášky07.12.202107.01.2022Východoslovenský distribučná , a.s., výzýva všetkých vlastníkov nehnuteľnosti v k.ú. obce Mošurov, na ktorých sa nachádzajú elektrické vedenia, na odstránenie a oklesenie všetkých strov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení.480d4_vsd.pdf
VZN č.02/2021 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Mošurov 30.11.202115.12.2021e1a72_vzn02-2021.pdf
VZN č.01/2021 o miestnom referende30.11.202115.12.2021ba789_vzn 01-2021.pdf
Návrh rozpočtu obce na rok 2022 a výhľadovo na roky 2023-2024-výdavky11.11.202126.11.2021Návrh rozpočtu - výdavky- obce na rok 2022 a výhľadovo na roky 2023-20246e7db_Navrh rozpoču r.2021 - vydavky.pdf
Návrh rozpočtu obce na rok 2022 a výhľadovo na roky 2023-2024-príjmy11.11.202126.11.2021Návrh rozpočtu - príjmy- obce na rok 2022 a výhľadovo na roky 2023-2024fc827_Navrh rozpočtu r.2021 - prijmy.pdf
Návrh VZN č.02/2021 o poskytovaní dotácií05.11.202120.11.20219dc07_VZN - navrh c. 02 2021.pdf
Návrh VZN č.01/2021 o miestnom referende05.11.202120.11.202191a8e_VZN -miestne referendum.pdf
Záverečný účet obce Mošurov 202021.06.202105.07.20211e7f2_zaverecny ucet 20200002.pdf