Voľby prezidenta SR 2024
DátumNázovPopisPríloha
08.04.2024Výsledky volieb PREZIDENTA SR 06.04.2024 2.kolo5b2b8_výsledky volieb prezidenta 2.kolo 6.4.2024.pdf
25.03.2024Výsledky volieb PREZIDENTA SR 23.3.2024 1.kolo5a2a8_Výsledky volieb prezidenta Zápisnica.pdf
20.02.2024Zoznam kandidátov pre voľby prezidenta SR 2024bf620_Zoznam kandidátov pre voľby prezidenta SR 2024.docx.pdf
20.02.2024Hlasovací preukazHlasovací preukaz Obec vydá voličovi hlasovací preukaz len na ten deň konania volieb prezidenta Slovenskej republiky, ktorý volič  uviedol vo svojej žiadosti. Volič môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu na prvé i druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky súčasne. Táto požiadavka musí byť zo žiadosti voliča zrejmá. Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu: * osobne, najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 22. 3. 2024; pre druhé kolo volieb najneskôr 5. 4. 2024) v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.* v listinnej podobe tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 4. 3. 2024; pre druhé kolo volieb najneskôr 14. 3. 2024), * elektronicky tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 4. 3. 2024; pre druhé kolo volieb najneskôr 14. 3. 2024). Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú (e-mailovú) adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadosti na úradnej tabuli obce. Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi • meno a priezvisko, • rodné číslo, • štátnu príslušnosť, • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu), • adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz. * prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 22. 3. 2024; pre druhé kolo volieb najneskôr 5. 4. 2024). Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu, ktorú uviedol v žiadosti najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“. Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Podpis voliča na žiadosti nemusí byť úradne osvedčený. Táto osoba preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom a prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdzuje svojím podpisom. Volič, ktorému bol vydaný hlasovací preukaz, môže voliť aj vo volebnej miestnosti príslušnej podľa miesta jeho trvalého pobytu, avšak  len s hlasovacím preukazom.
29.01.2024Vymenovanie zapisovateľab5546_Zapisovateľ pre voľby prezidenta 2024.docx.pdf
29.01.2024Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený VOĽBA PREZIDENTA 2024e137b_WP24_I1sk informácia o právach voliť.pdf
29.01.2024Informácie pre voliča0ce5d_WP19_V2 info pre voliča na nástenku.pdf
29.01.2024Utvorenie volebných okrskov a určenie volebnej miestnosti9822f_Utvorenie volebných okrskov a určenie voleb.miestností.docx.pdf
29.01.2024Oznámenie o emailovej adrese na doručenie delegácií člena volebnej komisie71100_Oznámenie o emailovej adrese.docx.pdf
29.01.2024Emailová adresa obecného úradu Mošurov na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu6c3f0_Emailová adresa obecného úradu Mošurov na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu.docx.pdf
29.01.2024Vyhlásenie volieb prezidenta SR 2024aba0a_2024_001 vyhlásenie volieb.pdf