Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo

 

                                 OBEC MOŠUROV, MOŠUROV č.15, 082 67 Terňa                                                                                                    

                                                                                        

 

Starosta obce  Mošurov

 

Pozvánka
Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec !

V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam
zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Mošurov

 

ktoré sa uskutoční dňa 29.06.2022 ( streda) o 19:00 hod. v budove Obecného úradu v  kancelárii starostu obce

 

Program zasadnutia :
1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Určenie zapisovateľa a overovateľa  zápisnice
4. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
5. Voľba hlavného kontrolóra obce Mošurov na roky 2022-2028

6. Určenie počtov poslancov OZ na volebné obdobie 2022-2026, určenie počtov

    volebných obvodov v obci Mošurov a určenie rozsahu výkonu funkcie

    starostu obce na volebné obdobie 2022-2026
7. Oboznámenie poslancov OZ s výsledkom hospodárenia za 1. štvrťrok 2022   
8. Diskusia
9. Záver

 

                                                                                               Ing. Ondrej Chlebuš

                                                                                                      starosta obce