Štrajková pohotovosť pre mestá a obce

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) od štvrtka 19.5.2022 vstúpilo do štrajkovej pohotovosti.

Dôvodom sú aktuálne návrhy z dielne rezortu financií, ale aj dlhodobý prístup štátu voči samosprávam.

Mimoriadny snem ZMOS žiada: 
vládu Slovenskej republiky a poslancov Národnej rady Slovenskej republiky:

a) aby v prípade, že bude schválené zvýšenie daňového bonusu a výnos z DPFO a ZČ v roku 2022 pre mestá a obce bude nižší ako predpokladaných 2.479 mld. Eur, sa vláda zaviazala dofinancovať tento rozdiel mestám a obciam, a to z prostriedkov štátneho rozpočtu; obdobne žiadame postupovať v roku 2023, ak bude v tomto roku výnos DPFO a ZČ nižší ako predpokladaných 2.682 mld. Eur,  

b) novelizovať zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách  s účinnosťou od 1. 1. 2022 tak, aby sa legislatívne prinavrátil stav financovania neverejných poskytovateľov sociálnych služieb pred rok 2022,

c) novelizovať zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a to tak, aby financovanie neverejných škôl a školských zariadení bolo financované výlučne z rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,

d) zaviesť  doložky súladu pripravovanej legislatívy s Európskou chartou miestnej samosprávy a prerokovanie všetkých novelizácií zákonov týkajúcich sa samosprávy povinne v rámci medzirezortného pripomienkového konania pred ich predložením do NR SR,

e) pretransformovať poskytnutú pôžičku mestám a obciam z Ministerstva financií SR v dôsledku výpadku výnosu dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 na dotáciu,  

f) umožniť jednoduchšie a voľnejšie využívanie finančných prostriedkov z rezervného fondu v rozpočtoch miest a obcí,

g) aby zabezpečila podstatné zjednodušenie procesu podávania a vyhodnocovania žiadostí o finančné prostriedky poskytované z fondov Európskej únie, rovnako ako i proces verejného obstarávania. 

 

Mimoriadny snem ZMOS vyzýva samosprávy

a) účelne medializovali sociálno-ekonomické dopady na miestnu územnú samosprávu, 

b) zabezpečovali realizáciu prenesených kompetencií iba do obdobia, ktoré je finančne kryté dotáciami poukazovanými štátom na tento výkon, teda v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách,

c) symbolicky stiahli pred budovami mestských a obecných úradov obecné vlajky na pol žrde od 19. mája 2022 do 30. júna 2022,

d) prioritne financovali kľúčové kompetencie miestnej územnej samosprávy. Financovať ostatné kompetencie v závislosti od disponibilných finančných prostriedkov.

e) prerušili, respektíve obmedzili komunikáciu s ústrednými orgánmi štátnej správy na bezprostredne nevyhnutné obdobie, kým vláda SR neprejaví vôľu konštruktívne vyjednávať o výzvach a požiadavkách prijatých v uznesení 32. mimoriadneho snemu ZMOS.

 

V prípade nesplnenia požiadaviek ZMOS schválených na 32. sneme, Rada ZMOS pripraví po 30.6. 2022 v spolupráci s ďalšími samosprávnymi a profesnými organizáciami celoslovenský štrajk.