Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo

                             OBEC MOŠUROV , MOŠUROV č.15, 082 67 Terňa                                                                                                    

                                                                                        

 

Starosta obce  Mošurov

 

Pozvánka
Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec !

V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zvolávam
zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Mošurov

 

ktoré sa uskutoční dňa 21.03.  2022 (pondelok) o 19:00 hod. v budove Obecného úradu v  kancelárii starostu obce

 

Program zasadnutia :
1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva
5. Prerokovanie a schválenie Záverečného účtu obce Mošurov za rok 2021

6. Prerokovanie a schválenie presunu finančných prostriedkov z rezervného účtu

    obce na bežný účet obce k prefinancovaniu  kapitálových výdavkov
7. Správa hlavného kontrolóra obce o výsledku následnej finančnej kontroly za

    2. polrok 2021
8. Diskusia
9. Záver

 

                                                                                               Ing. Ondrej Chlebuš

                                                                                                      starosta obce