Ochrana lesov pred požiarmi

                       

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V PREŠOVE

Oddelenie požiarnej prevencie

Požiarnická 1, 080 01  Prešov

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Prešov

 

ORHZ-PO1-89-003/2022

mjr. Mgr. Milena Glosiková

 

03.03.2022

 

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2022– usmernenie

Lesné  požiare  spôsobujú  v  Slovenskej  republike každoročne  veľké materiálne, ale aj ekologické škody, pričom ich obnova a návrat do pôvodného stavu predstavujú dlhodobé obdobie.

V roku 2021 v okrese Prešov Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného  zboru v Prešove zasahovalo pri 21 požiaroch v ostatnom prírodnom prostredí čo je o 40 požiarov menej ako v predchádzajúcom roku.   V lesnom hospodárstve boli zaznamenané  2 lesné požiare so škodou do výšky cca 2000.-€. Požiare vznikli  v katastri obce Hrabkov  a v katastri obce Klenov.

V roku 2021 v okrese Sabinov Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného  zboru v Prešove zasahovalo pri 58 požiaroch v ostatnom prírodnom prostredí čo je rovnaký počet požiarov ako v predchádzajúcom roku. V 47  prípadoch príčinou vzniku požiarov bolo vypaľovanie trávnatých porastov, bylín, kríkov a stromov čo je o 6 prípadov menej ako v predchádzajúcom roku. V lesnom hospodárstve v okrese Sabinov za rok 2021 neboli zaznamenané  lesné požiare. 

Z vyššie uvedených dôvodov Vám zasielame usmernenie  k zabezpečeniu   úloh na  úseku ochrany lesov pred požiarmi v roku 2022.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove môže právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá  nezabezpečí v súvislosti s vlastníctvom lesov, so správou lesov alebo hospodárením v lesoch plnenie opatrení na účinné zdolávanie požiarov lesa podľa  zákona o ochrane pred požiarmi a predpisov vydaných na jeho vykonanie, uložiť pokutu do výšky 16 596 eur.

Za  priestupok na  úseku ochrany pred  požiarmi fyzickej  osobe, ktorá sa  dopustí priestupku  na  úseku ochrany pred  požiarmi  tým, že  vypaľuje porasty  bylín, kríkov a stromov alebo  zakladá  oheň v priestoroch alebo miestach,  kde  by  mohlo dôjsť k  jeho rozšíreniu, môže uložiť pokutu do  výšky 331,- eur.

 Podľa tohto legislatívneho rámca sa na zabezpečení protipožiarnej prevencie a ochrany lesov pred požiarmi musia podieľať štátne a neštátne subjekty, pozemkové spoločenstvá i individuálni vlastníci, ktorí obhospodarujú lesy ako aj mestské a obecné úrady.

Aktuálne informácie v priebehu celého roka o vyhlásení času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru nájdete na stránke
   https://www.minv.sk/?hasici-zachranari .

Zároveň Vám v prílohe zasielame  informačný leták „Ochrana lesov a prírody  pred požiarmi v  jarnom  období “, ktorý  využite  na  informovanie občanov  vo Vašej  obci, meste u Vás obvyklým spôsobom.   

Za správnosť vyhotovenia : mjr. Mgr. Milena Glosiková