Výsledky sčítania obyvateľov 2021

Výsledky sčítania obyvateľov domov a bytov v obci Mošurov k 1.1.2021

Počet obyvateľov spolu 180

Muži  83 – 46,11%

Ženy  97- 53,89 %

 

Štruktúra obyvateľov podľa náboženského vyznania 

Rímskokatolícka cirkev : 158 (87,78%)

Pravoslávna cirkev: 1 (0,56%)

Gréckokatolícka cirkev: 5 (2,78%)

bez náboženského vyznania: 12 (6,67%)

ostatné: 4 (2,22%)

Zdroj: 

https://www.scitanie.sk/obyvatelia/zakladne-vysledky/pocet-obyvatelov/OB/SK0417524905/OB

https://www.scitanie.sk/obyvatelia/zakladne-vysledky/struktura-obyvatelstva-podla-nabozenskeho-vyznania/OB/SK0417524905/OB