Výzva na orezanie stromov a kríkov a upratovanie chodníkov

OBEC MOŠUROV, Mošurov 15, 082 67

Vec: Výzva

 

Podľa § 5 ods. 3 a 4   VZN  obce Mošurov č.2/2013  sú majitelia nehnuteľností, ktoré susedia s verejným priestranstvom, povinní upratovať a udržiavať tak, aby sa nečistoty nedostávali na verejné priestranstvo a aby tým neohrozovali majetok, zdravie a život občanov a hlavne majiteľov susediacich nehnuteľností. Ďalej majitelia nehnuteľností sú povinní konáre stromov, kríkov a iných porastov, vyčnievajúce nad chodníky a ulice pravidelne obstrihávať a upravovať tak, aby neprekážali a neohrozovali chodcov, nerušili cestnú premávku a nespôsobovali škody na susedných nehnuteľnostiach a neporiadok v obci.

Na základe tohto VZN vyzývame majiteľov nehnuteľností, aby do 30.10.2023 orezali a odstránili všetky konáre stromov a kríkov, ktoré vyčnievajú nad obecné chodníky a komunikácie a počas celého roka sa pravidelne starali o čistotu chodníkov pred svojimi nehnuteľnosťami. V prípade neorezania konárov stromov a kríkov vyčnievajúcich nad chodníkmi a obecnými komunikáciami budú majitelia predmetných nehnuteľností riešení v mesiaci november v priestupkovom konaní.