Dôležité !
Dnes 14.08.2023 v pondelok vám bude doručený dodatok k zmluve o dodávke pitnej vody v dvoch vyhotoveniach.
Jeden podpísaný dodatok doručte obratom do poštovej schránky na obecnom úrade, prípadne osobne na obecnom úrade.