Výzva na kosenie pozemkov

Výzva na kosenie pozemkov

Starosta obce Mošurov vyzýva majiteľov nehnuteľností na vykosenie zaburinených pozemkov a odstránenie náletových drevín a kríkov v čase pred kvitnutím, ale aj v nasledujúcich mesiacoch, čím sa zabráni ďalšiemu šíreniu burín a škodcov.

 Občiansky zákonník v § 127 ukladá každému vlastníkovi veci alebo pozemku povinnosť zdržať sa všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval výkon jeho práv. Nakoľko ide o pozemok v intraviláne je vhodne, aby ste sa o svoj majetok starali a neznižovali kvalitu života ľuďom v okolí. Veľkým rizikom zaburinenia je aj šírenie semien alergénov, často inváznych rastlín, ktoré nám všetkým spôsobujú veľké zdravotné problémy a priestor pre pobyt nevhodných živočíchov.

Podľa § 3 ods. 1 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je vlastník poľnohospodárskej pôdy povinný:

a) vykonávať agrotechnické opatrenia zamerané na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou,
b) predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

 

Obec Mošurov vykoná kontrolu pozemkov a na majiteľov, ktorí si nesplnia svoju povinnosť bude podaný podnet na príslušný orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy – Okresný úrad Prešov, Lesný a pozemkový odbor, na začatie konania vo veci nedodržiavania platných právnych predpisov.

Lesný a pozemkový odbor môže podľa § 25 zákona za takýto priestupok uložiť fyzickej osobe pokutu až do výšky 330 €. Za nesplnenie takejto povinnosti uloženej orgánom ochrany poľnohospodárskej pôdy, až do výšky 995 €. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi  uloží pokutu od 166 € do 33 000 €.